ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז פומבי 13/2019 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 13/2019 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הזוכים במכרז : 
 
סעיף מס' נושא הסעיף שם החברה הזוכה
2.1.1 הספקת ציוד טכני א.ד. מגן (ציוד טכני)1994 בע"מ
חברת ברגי הדרום 1984 בע"מ
טומגרין בע"מ
2.1.3 הספקת ציוד משרדי ינאי מכשירי כתיבה בע"מ
קרביץ (1974) בע"מ
2.1.4 שירות למערך השקילה כרכום מ.א.מ (1998) בע"מ
2.1.6 הספקת ציוד חשמל אוריה חשמל ותאורה בע"מ
חשמלור 1994 בע"מ
2.1.12 הספקת שירותי דפוס פאן ייצור ויבוא ציוד משרדי בע"מ
2.1.15
2.1.16
הספקת ציוד בטיחות 
הספקת ציוד מתכלה בטיחות
גאמידה בע"מ
מגן אופטיק בע"מ
מגן פלס בע"מ
ע.ה אייל שיווק ומסחר בע"מ
רותם בטיחות בע"מ
 
2.1.19 הספקת בדי סינון ומסננים א.ד. טכנולוגיות סינון בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת ההליך מעוניינת החברה להקים מספר תתי מאגרים ב-19 תחומים שונים (להלן: "תחום") כאשר תחת כל תחום ייבחרו 2-3 ספקי מסגרת (להלן: "ספק המסגרת") – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם כל ספק מסגרת תהא ל- 24 חודשים מיום שתחילתו במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים ב- 4 (ארבע) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

03.12.19 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
03.12.19 – לצפייה בנספח ב1 לחץ כאן 
08.12.19 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 
04.12.19 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה מס' 1  לחץ כאן
19.12.19 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה מס' 2 לחץ כאן

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

  • ניסיון קודם :

 – מציע המגיש הצעה עבור מתן שירותים המפורטים במסמכי המכרז (עבור כל תחום אליו מעוניין המציע להגיש הצעתו למכרז, למעט תחום של מתן שירות שליחויות בין-עירוניים)  – המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש (3) שנים לפחות במהלך חמש (5) השנים האחרונות, באספקה של ציוד ו/או חלפים ו/או שירות מן תת המאגר המוצע על ידו בהצעתו עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של 75,000 ש"ח (לפני מע"מ) במצטבר.

למען הסר ספק כי העמידה בתנאי הסף תבחן לכל תחום בנפרד, ולכן מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למספר תחומים יידרש לעמוד בדרישה זו לגבי כל תחום בנפרד אולם אין מניעה להציג את אותם שירותים שניתנו לגוף מסוים, ובלבד שהם עונים על דרישת הניסיון המהותית.

– מציע המגיש הצעה עבור מתן שירות שליחויות בין-עירוניים – המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש (3) שנים לפחות במהלך חמש (5) השנים האחרונות, באספקה של שירות בתחום המוצע על ידו בהצעתו עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של 30,000 ש"ח (לפני מע"מ) במצטבר.

  • היקף כספי של הציוד והחלפים הקיימים במחסן המציע :

– מציע המגיש הצעה עבור מתן שירותים המפורטים במסמכי המכרז (עבור כל תת מאגר בו מעוניין המציע להגיש הצעתו למכרז, למעט הגשה לתחום של הספקה של שירות שליחויות בין-עירוניים) – המציע בעל מחסן חלפים וציוד בשווי של 50,000 ש"ח (לפני מע"מ) לפחות וזאת מן הציוד או השירותים הנדרשים עבור כל תת-מאגר בנפרד.

  • איתנות פיננסית :

– מציע המגיש הצעה עבור מתן שירותים המפורטים במסמכי המכרז (עבור כל תת מאגר בו מעוניין המציע להגיש הצעתו למכרז, למעט הגשה לתחום של הספקה של שירות שליחויות בין-עירוניים) – מחזור ההכנסות המצטבר של המציע בשנים 2016, 2017 ו-2018 עמד על 75,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).

למען הסר ספק כי העמידה בתנאי הסף תבחן לכל תחום בנפרד, ולכן מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למספר תחומים יידרש לעמוד בדרישת היקף זו לגבי כל תחום בנפרד.

– מציע המגיש הצעה עבור מתן שירותים בתחום של הספקה של שירות שליחויות בין-עירוניים מחזור ההכנסות המצטבר של המציע בשנים 2016, 2017 ו-2018 עמד על 50,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).

  • מחסן חלפים/מוקד פעילות בטווח 20 ק"מ מנאות חובב :

– מציע המגיש הצעה עבור מתן שירותים בתחום הספקה של ציוד וחלפים לביצוע תחזוקת מערכות הידראוליות עבור החברה ו/או בתחום של הספקה של צמיגים לכלי צמ"ה ומלגזות וכן עבודות נלוות – המציע בעל מחסן חלפים/מוקד פעילות בטווח של 20 ק"מ מנאות חובב.

  • בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגמר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 17/12/2019 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 05/01/2020 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.