ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מסגרת פומבי ממוכן 3/2024 הזמנה להציע הצעות להצטרפות למאגר קבלנים לצורך ביצוע מגוון עבודות בחצרי החברה לשירותי איכות

הודעה בדבר דחיית מועד- מכרז קבלני חצר 03-2024החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות להצטרפות למאגר קבלנים לצורך ביצוע מגוון עבודות בחצרי החברה ("המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת היא לתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים, שתחילתה במועד שיירשם בהסכם המסגרת. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם.

תנאי הסף להשתתפות במכרז:

תנאי סף כלליים: 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה. 2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

תנאי סף של תחום שירות א' – עבודות בתחום קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת: 1. המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים תחת ענף משנה 150 – קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת, או תחת ענף ראשי 100 – בניה. 2. בתקופה שמיום 1.1.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע ביצע בעצמו עבודות בפלסטיק עם אחד החומרים הבאים: PP, PE או PVDF, ובהיקף כספי מצטבר של לפחות 500,000 ₪ (ללא מע"מ).

תנאי סף של תחום שירות ב' – עבודות בתחום הבנייה: 1. המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים תחת ענף ראשי 100 – בניה. 2. בתקופה שמיום 1.1.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע ביצע בניה ויציקה של מאצרות, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בהיקף כספי מצטבר של 200,000 ₪ (ללא מע"מ).

תנאי סף של תחום שירות ג' – עבודות בתחומי קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות ובתחום חשמלאות ותקשורת במבנים: 1. המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים תחת ענף משנה 270 – קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות, או תחת ראשי 200 – כבישים תשתית ופיתוח, או תחת ענף משנה 160 – חשמלאות ותקשורת במבנים, או תחת ענף ראשי 100 – בנייה. 2. בתקופה שמיום 1.1.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע ביצע בעצמו עבודות חשמל מתח גבוה לרבות תחזוקה מונעת של קווי מתח גבוה, בהיקף כספי מצטבר של לפחות 100,000 ₪ (ללא מע"מ). 3. המציע מחזיק ויכול להקצות לטובת מרחב דרום ומקום מפעל החברה, לפחות ניידת שירות אחת לטיפול בתקלות מתח גבוה.

המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז: מסמכי המכרז לעיון בלבד יועלו לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il. ניתן להגיש שאלות הבהרה בקשר למכרז עד ליום 10.4.24 בשעה 14:00. השאלות יוגשו בפורמט הקבוע במכרז ולדוא"ל  Michrazim@escil.co.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן: חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת: https://suff.escil.co.il/priportal . יש להגיש את ההצעות עד ליום 7.5.24 בשעה 14:00. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות או שלא דרך פורטל הספקים – תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המכרז, תגברנה הוראות המכרז.

חוברת מכרז קבלני חצר 3-2024 לא להגשה

מכרז 3-2024 – מסמך א(3) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

הודעה בדבר דחיית מועד- מכרז קבלני חצר 03-2024