ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז מס' 16/2022 הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי אספקה, אחריות, תחזוקה ורישוי של מערכות קשר וממסר

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מס' 16/2022 הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי אספקה, אחריות, תחזוקה ורישוי של מערכות קשר וממסר עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להציע הצעות לקבלת שירותי תחזוקה, אספקה, אחריות ורישוי של מערכות קשר וממסרים (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שלוש (3) שנים מיום חתימת ההסכם. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של שנתיים או חלקה (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת") – תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת ההתקשרות, 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  1. המציע הוא תאגיד הרשום בישראל ועוסק מורשה.
  2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  3. מיום 1.8.2017 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, סיפק המציע שירותי אספקה, וכן אחריות ו/או תחזוקה למכשירי קשר וממסר, עבור שלושה (3) לקוחות שונים, כאשר במהלך התקופה:
  • המציע מכר לפחות עשרים וחמישה (25) מכשירי קשר לכל שלושת הלקוחות במצטבר.
  • תקופת האחריות ו/או התחזוקה המצטברת לכל לקוח לא פחתה משמונה עשר (18) חודשים.
  • שירותי האחריות ו/או התחזוקה לכל לקוח, ניתנו עבור שישים (60) מכשירי קשר וממסר אחד, לפחות.
  1. למציע או לקבלן משנה מטעמו נקודת איסוף/עמדה למסירה פיזית של מכשירי קשר לתיקון בעיר באר שבע או במרחק שלא יפחת מעשרים וחמישה (25) קילומטר מאתר החברה.
  2. המציע או מורשה מטעמו מחזיק במעבדה/מעבדות לתיקון מכשירי החברה והמכשירים החדשים.

 

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 30.8.22. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום  20.9.22 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה.

 

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל לכתובתmichrazim@escil.co.il  בפורמט Word בלבד, כנדרש במכרז, עד ליום 11.9.22 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

 

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 2.10.22 לא יאוחר מהשעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

מכרז 16-2022 – מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

חוברת מכרז 16-2022 לא להגשה

מודעה בערבית מכרז 16-2022

עדכון מועדים

הודעה מספר 2 על דחיית מועדים – מכרז 16-2022

מכרז 16-2022 מכשירי קשר – מענה לשאלות הבהרה

חוברת מכרז 16-2022 מכשירי קשר – נוסח בעקוב אחר שינויים – לא להגשה

חוברת מכרז 16-2022 מכשירי קשר – נוסח עדכני לאחר מענה לשאלות הבהרה

———————————————————————————————-

הודעה מספר 3  – 25/10/2022

שלום רב,
בהמשך לפניית אחד הספקים בדבר היתכנות לחסימת יכולת ההתחברות מאמצעי המחשוב הארגוני שברשותו, החברה מבקשת להבהיר כי ניתן לבצע התחברות והגשה מכל מחשב שיש בו דפדפן פעיל, ואם יש חסימה ברשת הארגונית ניתן לבצע התחברות גם מרשת הסלולר או על כל מחשב אישי המחובר לרשת אינטרנט.
על אף האמור, במקרה שבו ​יש חסימה כאמור תאפשר החברה בתיאום מראש מול כתובת Michrazim@escil.co.il  עד לתאריך 27/10/2022 בשעה 12:00,
להגיע אל משרדי החברה ביצחק שדה 40 ת"א עם קבצי ההגשה דיגיטליים disk on key .
הספק יידרש לבצע התחברות להגשה מלאה לפי כללי המכרז על גבי מחשב של החברה, ​באמצעות אחד המורשים שצוין על גבי טופס הרישום לפורטל.
לטובת היערכות מוקדמת – תיאום הגעה לביצוע ההגשה יהיה בין השעות 08:00-11:00 בתאריך 30/10/2022

בברכה,
מכרזים והתקשרויות
משרד : 03-5374850
michrazim@escil.co.il
 

———————————————————————————-

דצמבר 2022    — ספק זוכה במכרז 16/2022  וואי טי קום בע"מ