ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז פומבי ממוכן 12/2024 הזמנה להציע הצעות לשינוע פנאומטי של אפר, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

טבלת מועדים מעודכנת

  מועד
מועד פרסום המכרז 10.3.24
מועד פרסום נוסח מעודכן ומחייב מס' 2 של המכרז 16.4.24
המועד האחרון לרישום לפורטל 1.5.24 בשעה 16:00
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה (סבב שלישי) 5.5.24 בשעה 14:00
מועד פתיחת הפורטל להגשת הצעות והמועד האחרון לרישום 8.5.24
המועד האחרון להגשת שאלות תמיכה בפורטל 12.5.24
המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל 16.5.24 עד השעה 14:00

 

מכרז פומבי ממוכן 12/2024

הזמנה להציע הצעות לשינוע פנאומטי של אפר, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

שם הזוכה:
ב.ברון השקעות ומסחר בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות לשינוע פנאומטי של אפר מתחנות כוח של חברת החשמל לישראל בע"מ למפעל החברה בנאות חובב ("המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים, שתחילתה במועד שיירשם בכותרת הסכם ההתקשרות. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת עד שניים עשר (12) חודשים.

תנאי הסף להשתתפות במכרז: 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל. 2. המציע הוא עוסק מורשה. 3. ניתן להתקשר עם המציע בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 4. המציע שינע, בעצמו או באמצעות קבלן משנה, בין התאריך 1.1.2022 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות 20,000 טונות אבקה (כגון: אפר, צמנט, סיד וכו') באמצעות משאית לשינוע פנאומטי. 5. המציע הוא הבעלים הרשום במשרד הרישוי של לפחות שתי (2) משאיות משנת ייצור 2014 ומעלה, כאשר לכל אחת מיכל להובלת אבקה, לרבות מערכת שאיבה ופריקה בצורה פנאומטית ("המשאיות"); ו/או בעל חזקה במשאיות מכוח הסכם ליסינג/שכירות; ו/או בעל יכולת להפעיל את המשאיות מכוח התקשרות עם קבלן משנה שבבעלותו או בחזקתו המשאיות. 6. המציע מחזיק ברישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים סוג ח', המתאים למשאיות ולהובלת אבקות, לפי חוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997.

המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז: מסמכי המכרז לעיון בלבד יועלו לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il. ניתן להגיש שאלות הבהרה בקשר למכרז עד ליום 17.3.24 בשעה 14:00. השאלות יוגשו בפורמט הקבוע במכרז ולדוא"ל  Michrazim@escil.co.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן: חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת: https://suff.escil.co.il/priportal . יש להגיש את ההצעות עד ליום 31.3.24, בשעה 14:00. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות או שלא דרך פורטל הספקים – תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המכרז, תגברנה הוראות המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

מכרז 12-2024 שינוע פנאומטי 16.4.24 – נוסח מעודכן מס 2 לא להגשה

מכרז 12-2024 – מסמך א(3) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

מכרז 12-2024 שינוע פנאומטי – מודעה לפרסום

מודעה בשפה הערבית

הודעה בדבר דחיית מועד- מכרז שינוי פנאומטי 12-2024

הודעה בדבר דחיית מועד 2- מכרז שינוי פנאומטי 12-2024

הודעה בדבר דחיית מועד 3- מכרז שינוי פנאומטי 12-2024

מכרז 12-2024 שינוע פנאומטי – מענה לשאלות הבהרה

מכרז 12-2024 שינוע פנאומטי – מודעת עדכון 16.4.24

מכרז 12-2024 שינוע פנאומטי – מענה לשאלות הבהרה 16.4.24 סבב שני

מכרז 12-2024 שינוע פנאומטי – מענה לשאלות הבהרה 8.5.24 סבב שלישי