ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז פומבי מס' 26/2022 הזמנה להציע הצעות לאספקת סיד בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 26/2022 הזמנה להציע הצעות לאספקת סיד בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להציע הצעות לאספקת סיד הידרטי (CA(OH)2) וכן קלציום קרבונט (CaCO 3) באמצעות שינוע פניאומטי לאתר החברה ברמת חובב (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה), והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של שלוש (3) שנים מיום חתימת ההסכם. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של שנתיים או חלקה (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת") – תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת ההתקשרות, 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות, לפי העניין. המציע הזוכה יהיה רשאי להודיע לחברה כי הוא אינו מעוניין להאריך את תקופת ההתקשרות ובתנאי שימסור את הודעתו לחברה לפחות 90 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות. הוארכה תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1. המציע הוא תאגיד הרשום בישראל ועוסק מורשה.
2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3. בשנת 2021 מכר המציע ללקוחות שונים:
3.3.1 סיד הידרטי CA(OH)2 בהיקף של לפחות 1,800 טון.
3.3.2 קלציום קרבונט CaCO 3 בהיקף של לפחות 1,400 טון.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 19.10.22. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום 13.11.22 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל לכתובתmichrazim@escil.co.il בפורמט Word בלבד, כנדרש במכרז, עד ליום 31.10.22 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 17.11.22 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

חוברת מכרז סיד 26-2022 לא להגשה

מכרז 26-2022 – מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

מכרז סיד – הודעה על דחיית מועד להגשת שאלות הבהרה

מכרז סיד – הודעה על דחיית מועד הגשה 15.11.22

מכרז סיד – מענה לשאלות הבהרה 16.11.22

מכרז סיד 26-2022- הודעה על דחיית מועדים מיום 21.11

מכרז סיד – מענה לשאלות הבהרה סבב 2 – 29.11.22

מכרז סיד 26-2022 – הודעה על דחיית מועדים מיום 29.11.22

מכרז סיד – הודעה על דחיית מועדים מיום 7.12

מכרז סיד – הודעה על דחיית מועדים מיום 13.12

מכרז סיד – מענה לשאלות הבהרה סבב 3 – 18.12.22

 

זוכה: נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ