ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מכרז פומבי דו שלבי מס' 15/2022(א) הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני לעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 15/2022(א) הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני לעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות הצעה להתקשרות בהסכם מסגרת עמה למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני, לעובדי החברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה. ההסכם יתחדש בשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, למעט אם הודיעה החברה לספק על אי מימוש תקופת האופציה. תקופת ההתקשרות המקסימאלית תהא בת ארבע שנים או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לנהלי החברה, ובכל מקרה לא יותר מחמש שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  1. המציע בעל ניסיון קודם מוכח, במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, במתן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני וזאת לחמישה גופים לפחות כאשר גוף אחד לפחות הנו מפעל תעשייתי המעסיק 100 עובדים, ועוד ארבעה גופים המעסיקים (כל אחד מהם בנפרד) 50 עובדים ולפחות לגוף אחד מהם ניתנו השירותים למשך תקופה של שישה (6) חודשים לפחות.

מובהר כי התנאי האמור חורג מהתוספת השנייה לחוק חובת המכרזים, וזאת לאור הצורך בקבלת הצעות מאת מציעים בעלי ניסיון רחב ככל הניתן, ומכיוון שהשירותים הצפויים להינתן כוללים הליכים חוצי ארגון ובהתאמה אישית.

  1. מנהל הפרויקט המועסק על ידי המציע ואשר יעניק את השירותים לחברה באם ייבחר המציע עונה על כל הדרישות הבאות במצטבר:

(א)     בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

(ב)      בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט במתן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני לתקופה מצטברת של 3 שנים לפחות במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, והעניק במהלכן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני, עבור מפעל תעשייתי אחד לפחות, ובנוסף עבור גוף אחד לפחות המעסיק לפחות 100 עובדים, וזאת למשך תקופה של שלושה חודשים לפחות (לכל גוף בנפרד).

מובהר כי אין מניעה להציג בס"ק זה את אותו הגוף שהוצג בסעיף 1 לעיל.

  1. רכז הפעילות לאגף בטיחות אשר מועסק על ידי המציע, ואשר יעניק את השירותים לחברה באם ייבחר המציע כאשר הוא בעל ניסיון מצטבר של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות במתן שירותי פיתוח ארגוני ו/או פיתוח הדרכה ו/או הנחיית קבוצות.
  2. המציע בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/.   את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' עדי עסיס-בובליל בדוא"ל  michrazim@escil.co.ilבפורמט וורד, עד ליום 15.8.22 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 4.9.22 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40 תל אביב בקומה 4, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

 

חוברת מכרז פיתוח ארגוני 15-2022 (א) לא להגשה

15-2022-מודעה בערבית

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פיתוח ארגוני 15-2022 (א)

 

שם הזוכה: לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ