ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 04/2019 – למתן שירותי אחזקה לשטחי הגינון במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה

08.04.19 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן

16.04.19 – לצפייה בפרוטוקול סיור המציעים לחץ כאן

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :
1.1. המציע בעל ניסיון קודם ומוכח, במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בביצוע עבודה אחת לפחות של גינון ותחזוקת גינון בשטחים ציבוריים ו/או מסחריים, כאשר עבודה זו נעשתה עבור לקוח יחיד שהיקף שטח העבודות הנדרש על ידו שווה ו/או גדול מ-42 דונם ולתקופה של 12 חודשים רצופים לכל הפחות.
www.enviro-services.co.il. המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיתקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה.
למר משה סדון בדוא"ל