ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס' 05/2019 לאספקת סולר לחברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 05/2019 לאספקת סולר לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי אספקת סולר למפעל החברה בנאות חובב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

21.05.19 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
22.05.19 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
05.06.19 – לצפייה בפרוטוקול סיור המציעים לחץ כאן
18.06.19 – לצפייה בנוסח המודעה על עדכון תנאי סף ודחיית מועדים בשפה הערבית לחץ כאן
20.06.19 – לצפייה במסמך "הצהרה של קבלן משנה" לחץ כאן
20.06.19 – לצפייה במענה לשאלות הבהרה לחץ כאן

ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים החל מיום החתימה על הסכם השירותים. לחברה בלבד שמורה זכות הבחירה, להאריך את ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת או חלק ממנה, עד לתקופת ההתקשרות הכוללת שלא תעלה על שש (6) שנים.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :
יובהר, למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. ואלו התנאים:
1.1. המציע סיפק במהלך השנים 2018-2016 סולר דל גופרית, לתחבורה, לשלושה (3) גופים לפחות בהיקף של 45,000 ליטר סולר, לשנה, לכל גוף.
1.2. המציע הינו חברת דלק רשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.
1.3. המציע הינו בעל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם, במועד הגשת ההצעה, בתוקף:
1.3.1. רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז – 1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001.
1.3.2. היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע סולר/דלק (חומרים מסוכנים), על פי חוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג- 1993.
1.3.3. בעל רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, של תחנת תדלוק.
1.4. המציע הגיש ערבות בנקאית אוטונומית.
1.5. המציע בעל מערכת לניהול התקני תדלוק אוניברסליים וניהול מלאי דלק במיכל שמאפשרת חיבור מרחוק (סלולרי) וניתנת לצפייה במחשבים עם מערכת הפעלה windows 10 באמצעות WEB או לחלופין באמצעות תוכנה שמותקנת מקומית בשני מחשבים במשרדי החברה.
1.6. המציע הינו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
את חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"לmichrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.
מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה.
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 4.6.2019 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
כנס מציעים (רשות) – כנס מציעים, שאינו חובה, אך מומלץ, יתקיים בתאריך 28.5.2019 בשעה 10:00, התכנסות בשערי החברה בנאות חובב.
המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 18.6.2019 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.