ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת 12/2018 לאספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה במסגרת מכרז מסגרת, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה בחוברת המכרז – לחץ כאן

הודעה על עדכון מסמכי המכרז  – לחץ כאן 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה –  לחץ כאן         

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מסמך מס' 2 – לחץ כאן 

 

החברה תבחר את הצעותיהם של שלושה ספקי מסגרת ותעביר אליהם מעת לעת בקשות לקבלת הצעות מחיר פרטניות, כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה בת 24 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 (שלוש) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי – וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה לזוכה 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

1.1.מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, לא פחת ממיליון ¤ (לא כולל מע"מ).

1.2.המציע בעל ניסיון מוכח באספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי הכולל מתן שירותי תחזוקה בפריסה ארצית עבור שלושה (3) גופים ממשלתיים ו/או ציבוריים, לפחות, בחמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

מובהר כי המונח "גוף ממשלתי/ציבורי" לצורך תנאי סף ‏3.2, משמעו: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשות שהוקמה על פי חוק, מוסד להשכלה גבוהה, תאגיד עירוני, תאגיד מים וביוב, רשות מקומית, וכל גוף אחר המחויב במכרז מכוח הדין ו/או גוף מתוקצב ו/או נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה- 1985.

1.3.המציע מפעיל מערך שירות ומוקד מאויש בין השעות 08:00-19:00 אשר מעניק שרותי תמיכה ותחזוקה בפריסה ארצית עבור שלושה (3) ארגונים בעלי 1,500 תחנות עבודה במצטבר לפחות, שבכל אחד מן הארגונים 20 שרתים פיזיים לפחות.

1.4.המציע מעסיק לפחות שישה (6) טכנאים מומחים בעלי הסמכות הבאות :

1.4.1.Microsoft server MCSE – לפחות מומחה אחד;

1.4.2.EMC-DELL מוסמך שרתים\מחשוב אישי – לפחות מומחה אחד;

1.4.3.LENOVO מוסמך מחשבים ניידים – לפחות מומחה אחד;

1.4.4.VMWare הסמכה – לפחות מומחה אחד.

שאר המומחים יכולים להיות בעלי הכשרה/הסמכה רלוונטית לתחום המחשוב/רשתות/שרתים.

אי מניעה כי אותו מומחה יציג עמידה במספר הסמכות.

מובהר כי המונח "מעסיק" לעניין סעיף ‏3.4 משמעותו העסקה ביחסי עובד-מעביד אוכפרילנסר.

1.5.המציע בעל תקן ISO 9001 או בתהליך קבלת אישור.

1.6.המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

1.7.המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בהתאם להוראות המכרז.את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש כנגד תשלום בסך 750 ש''ח לא כולל מע"מ במשרדי החברה, בכתובת פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב, או במשרדי החברה ברח' יצחק שדה 40, תל אביב, בימים א-ה בין השעות 8:30-15:00, וכנגד מסירת פרטים של המציע. 

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת moshe@escil.co.il אשר יישלח לא יאוחר מיום 20.06.2018 בשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. 

המועד האחרון להגשת ההצעה הינו בתאריך 08/07/2018 ולא יאוחר מהשעה 13:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. 

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכר