ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז 04/2017 למתן שירותי כלי צ.מ.ה ומשאיות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי כלי צ.מ.ה ומשאיות, בעיקר ברחבי חצר המפעל ברמת חובב, והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. 
תשובות והבהרות לחץ כאן
 
לפרוטוקול סיור קבלנים לחץ כאן 
 
הודעה מתאריך 29/11/2017:
בעקבות דיון שהתקיים, הוחלט לערוך שינויים בתנאי המכרז.
לאחר פרסום השינויים מתאריך 29.11.2017, עודכן מועד הגשת המכרז לתאריך 02.01.2018 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00.
את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה

עדכון תנאי הסף, קובץ הבהרות ודחיית הגשת המכרז לחץ כאן

 

הודעה מתאריך 12/11/2017:
בעקבות שאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת הליכי המכרז, ובעקבות דיון שהתקיים, הוחלט לערוך שינויים בתנאי המכרז.
בהתאם, המועד להגשת ההצעה יידחה לתאריך 14/12/2017 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00.
את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך. 

לפרטי המכרז לחץ כאן 
לנוסח המכרז בשפה הערבית לחץ כאן
לפרוטוקול סיור קבלנים לחץ כאן

תקופת ההתקשרות בין החברה למציע הזוכה תהא לשלוש (3) שנים החל המועד שייקבע על ידי החברה לאחר הזכייה במכרז. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בחמש (5 ) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על 8 (שמונה) שנים. 
 

החברה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה, לנהל הליך תיחור דינמי בשיטת מכרז ממוכן, והכל בהתאם להוראות המכרז. 
 
רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים אשר עומדים במועד להגשת ההצעות בכל תנאי הסף הבאים :
 
1.1. המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש (3) שנים לפחות, במהלך חמש השנים הקודמות למועד להגשת ההצעה במכרז זה, בשינוע "חומר מסוכן", כהגדרת מושג זה בחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997, ואשר שינע לפחות 5,000 טון חומ"ס בכל אחת מבין שלוש (3) השנים כאמור. 
 
1.2. כל הרכבים המפורטים להלן בהתאם לפירוט המופיע במסמך ב' (לפחות) מצויים בבעלות המציע ורשומים על שמו במשרד הרישוי או שהם בחזקתו של המציע מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של 3 שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז): 
1.2.1. 5 משאיות מסוג רכינה דאבל, כל אחת משנת ייצור 2007 ואילך.
1.2.2. 3 כלי  עבודה מסוג שופל, כל אחד משנת יצור 2007 ואילך.
1.2.3.  2 באגר, משנת יצור 2007 ואילך.
1.2.4.  1 מחפרון, משנת יצור 2007 ואילך.
 
1.3. המציע מעסיק כשכירים (ביחסי עובד מעביד) 10 נהגים לפחות בעלי היתר בתוקף להובלת חומר מסוכן בהתאם לתקנות שירותי הובלה, תשס"א- 2001, ואשר להם וותק של 12 חודשים כנהגים מובילים חומר מסוכן כאמור. 
 
1.4. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, בין כעובד  שכיר ובין כנותן שירות חיצוני, קצין בטיחות קבוע בעל כתב הסכמה וכתב מינוי בתוקף, בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997, תקנות שירותי הובלה, תשס"א-2001 ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ואשר לו וותק של 12 חודשים לפחות בעבודה בתחום זה, בין אם אצל המציע ובין אם במקומות אחרים (כעובד או נותן שירותים, כאמור).
 
1.5. המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:
       1.5.1. רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז- 1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א-2001, מסוג                             הובלת חומרים מסוכנים בשכר (ח'), כולל נספח כלי רכב.
       1.5.2. היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים, על פי חוק חומרים מסוכנים                                     ברישיון העסק של המציע, מכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מס' סידורי 10.10 ד'. 
      1.5.3. רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע,                       תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ח', המכיל את קבוצות סיווג                         החומר המסוכן  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 
 
1.6. מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016, לא פחת מ-5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) עבור עבודות צמ"ה. 
 
1.7. כל עובדי המציע המיועדים לבצע את השירותים יהיו תושבי ישראל. לא תותר כניסת עובדים שאינם תושבי  ישראל לשטחי המפעל.
 
את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום 23.10.2017 כנגד תשלום בסך 2,500 ש"ח בתוספת מע"מ במשרדי החברה, בכתובת פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב, בימים א-ה בין השעות 8:30-13:00, וכנגד מסירת פרטים של המציע. 
 
החברה תקיים כנס מציעים ביום 29.10.2017 בשעה 10:00, מקום ההתכנסות יהיה בשער מפעל החברה בנאות חובב. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה, בכפוף להוראות המכרז. 
 
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת moshe@escil.co.il אשר יישלח לא יאוחר מיום 2.11.2017 בשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. 
 
המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך  02.01.2018 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. 
 
המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. 
 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות בחוברת המכרז, תגברנה ההוראות המצויות בחוברת המכרז.