ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 11/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

 

מכרז פומבי מס' 11/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי
עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת עמה למתן שירותי ליסינג תפעולי, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת הליך זה ייבחרו עד שלושה זוכים (להלן: "ספק מסגרת") אשר כל אחד מהם יהיה ספק מסגרת למתן השירותים. מעת לעת, כאשר החברה תידרש להחכיר עבור עובד שלה רכב – היא תפנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר לכל ספקי המסגרת והספק אשר יציע את הצעת המחיר הזולה ביותר יקבל הזמנה עבור רכב זה.  כל ספק מסגרת אשר יקבל בקשה לקבלת הצעות – יחויב להגיש מענה לבקשה.

27.11.19 : לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
27.11.19 : לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 
16.12.19 : לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן

תקופת ההתקשרות עם כל ספק מסגרת תהא ל- 36 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי החברה או עד סיום תקופת הליסינג של כל אחד מכלי הרכב שהוזמנו מאת ספק המסגרת – לפי המאוחר. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים לתקופה של 36 חודשים נוספים לגבי כל סוג רכב בנפרד, ולגבי ההסכם הכללי והכל באותם תנאים וכמפורט בהסכם.

בנוסף לשירותים המוזכרים לעיל, מעת לעת לפי צורכי החברה יתבקשו ספקי המסגרת לספק לחברה שירותי השכרה קצרת מועד של רכבים מסוגים שונים עבור החברה. למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור כדי לחייב את החברה לשכור מאת ספקי המסגרת רכבים לתקופות קצרות, והיא תהא רשאית לשכור את הרכבים לתקופות הקצרות מכל צד שלישי שתחפוץ.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

 • הינו תאגיד הרשום בישראל או שהינו עוסק מורשה הרשום בישראל;
 • למציע ניסיון של חמש שנים לפחות מהמועד שקדם למועד להגשת הצעות באספקת השירותים נשוא המכרז במהלכן סיפק לפחות לשלושה לקוחות רכבים בשיטת "ליסינג תפעולי", בהיקף של 100 רכבים לכל לקוח ולתקופה מצטברת של שלוש שנים לפחות (לכל לקוח בנפרד).

מובהר כי דרישת תנאי סף זה מחמירה עם הקבוע בתוספת לחוק חובת המכרזים וזאת לאור אופי פעילות החברה והצורך בקבלת שירותים בפריסה ארצית, זמינות גבוהה, הרחבת פעילויות החברה ופרמטרים נוספים המאפיינים חברות הפועלות בהיקף רחב.

 • המציע מפעיל, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
 • המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה (ביחסי עובד-מעביד או כפרי לנסר).
 • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול:

 • שם המציע;
 • ח.פ/ע.מ;
 • שמו של איש הקשר מטעם המציע;
 • כתובת דוא"ל איש קשר;
 • מספר טלפון ליצירת קשר;
 • מספר פקס.

 המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' חלי דוכני בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 11/12/2019  לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 25/12/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברח' יצחק שדה 40 ת"א, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.