ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי 14/2020 הצעות למתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למערכות כיבוי וגילוי אש עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2020 הצעות למתן שירותי  אחזקה (מונעת ושבר) למערכות כיבוי וגילוי אש עבור
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכה במכרז : חברת דורון נגב אש בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי תחזוקה (מונעת ושבר) למערכות כיבוי וגילוי אש של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה תתקשר עם גוף אחד אשר יספק שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למערכות כיבוי וגילוי אש של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "המערכות" ו"שירותי התחזוקה" בהתאמה) לפי מפרט השירותים המצורף למסמכי מכרז זה, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 24 חודשים, החל מן המועד שיינקב בצו התחלת העבודות. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשנתיים (2) נוספות, שנה בכל פעם או חלק ממנה, עד לתקופת ההתקשרות כוללת של ארבע שנים, מימוש זכות הברירה כאמור יהיה בהודעה שתימסר ע"י החברה לזוכה לפחות 14 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

27.04.20 לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
27.04.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
11.05.20 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

  • המציע הנו בעל ניסיון קודם במתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) עבור מערכות כיבוי וגילוי אש וזאת עבור שלושה (3) גופים או ארגונים אשר עונים על התנאים הבאים :

– (א) לכל גוף/ארגון ניתנו שירותי האחזקה לפחות במהלך שנה (1) מאחת ברציפות במהלך  שלוש (3) השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות;
– (ב) שירותי האחזקה ניתנו לגוף/ארגון שבו לפחות חמש (5) מערכות כיבוי וגילוי אש.

  • מחזור ההכנסות של המציע שנובע ממתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למערכות כיבוי וגילוי, כולל אספקת ציוד לחלקי חילוף, בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018 בנפרד עמד על 300,000 ש"ח (לפני מע"מ).
  • המציע בעל אישור מאת יצרן מערכות הגילוי והכיבוי כי הוא מורשה לבצע תחזוקה, תיקונים והספקה.
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 7.5.2020 לא יאוחר מהשעה 12:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 18.5.2020 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.