ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 21/2020 הזמנה להציע הצעות לפיתוח, שדרוג ותחזוקה של מערכת בינה עסקית (BI) ומתן שירותי אחריות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי מס' 21/2020 הזמנה להציע הצעות לפיתוח, שדרוג ותחזוקה של מערכת בינה עסקית (BI) ומתן שירותי אחריות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 
הזוכה במכרז :  חברת אס.פי.דאטא בע"מ

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לפיתוח, שדרוג ותחזוקה של מערכת בינה עסקית (BI) עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן:"המערכת" ו"השירותים" בהתאמה), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה תתקשר עם גוף אחד, אשר יספק לה שירותי פיתוח, שדרוג ותחזוקה למערכת בינה עסקית אשר מוטמעת בחברה.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים מהמועד שיינקב בהודעת הזכייה. לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופה זו ב-2 תקופות נוספות בנות שנה, או חלק ממנה, עד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת 4 שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

22.06.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
24.06.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
05.07.20 – לצפייה בקובץ הבהרות מס' 1 לחץ כאן 

1.המציע הנו בעל ניסיון בהטמעת מערכת  Qlikוהענקת שירותי תמיכה בה, על פי התנאים המצטברים הבאים :

1.1.במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות ביצע המציע הטמעה אחת לפחות בטכנולוגית Qlik  ב- 3 ארגונים לפחות, וכן העניק במסגרת ההטמעה, בכל אחד מהארגונים המוצגים, גם  שירותי תמיכה לתקופה של שנה לפחות ממועד העלייה לאוויר.
מובהר כי משמעותו של המונח "הטמעה" הינה כי המציע ביצע עבור הארגון פיתוח במערכת על פי דרישות מזמין העבודות, אפיין אותו, ביצע את כל הפעולות עד להעלאתו לאוויר לרבות ביצוע בדיקות מסירה וקבלה, ומתן שירותי הדרכה למשתמשי הארגון.

1.2.לפחות הטמעה אחת אשר עומדות בתנאי סף 1.1 לעיל בוצעה עבור לקוח שמערכת ERP בארגונו הינה מסוג PRIORITY גרסה 16 ומעלה.

2.המציע מעסיק, ביחסי עובד מעביד,  שלושה (3) מטמיעים של טכנולוגיית Qlik שכל אחד מהם בעל Certification רישמי מאת Qlik.

3.המציע מפעיל מרכז תמיכה בעברית הפועל בימים א'-ה'  בין השעות 09:00-16:00, לפחות.

4.המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 29/06/2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 12/07/2020 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.