ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי 31/2020 לייצור, אספקה והרכבת משפכי קבלה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה וכן אספקת ציוד משלים (אופציונאלי)

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 31/2020 לייצור, אספקה והרכבת משפכי קבלה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ וכן אספקת ציוד משלים (אופציונאלי)
 
הזוכה במכרז : חברת אלקיים תעשיות מתכת בע"מ
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לייצור, אספקה והרכבת שני (2) משפכי קבלה למתקן ייצוב מיצוק שנמצא במפעל החברה בנאות חובב, וכן לאספקת ציוד משלים אופציונאלי על פי הצורך ובהתאם לדרישה של החברה (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

05.07.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
06.07.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
06.07.20 – לצפייה בתוכניות משפכי הקבלה לחץ כאן . במידת הצורך ניתן לקבל את התוכניות כקבצי dwg בפנייה בדוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il
21.07.20 -לצפייה בפרוטוקול סיור המציעים לחץ כאן
22.07.20 – לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 לחץ כאן 

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד אשר יספק לה שירותי ייצור, אספקה והרכבה של שני (2) משפכי קבלה למתן ייצוב מיצוק שקיים במפעל החברה, הממוקם בפארק אקו תעשייתי נאות חובב, בהתאם לתוכניות ושרטוטים המצורפים כנספח להסכם ההתקשרות.

נוסף על העבודות, תהא רשאית החברה לפנות מעת לעת למציע הזוכה בבקשה לספק לה ציוד משלים למשפכים, וזאת בתנאים שייקבעו בין הצדדים.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל במועד שייקבע בהודעת החברה, ולתקופה של 36 חודשים. המציע הזוכה יידרש לספק את המשפכים אל מפעל החברה בתוך 9 שבועות מן המועד שיינקב על ידי החברה בצו התחלת העבודות שיימסר לו. בתום ההתקנה של המשפכים תחל תקופת הרצה בת 30  ימים ולאחריה תחל תקופת בדק ואחריות בת 12  חודשים.

רשאי להגיש הצעות מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים שלהלן:

  • המציע הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 תחת קבוצת הסיווג 150 קונסטרוקציה בסיווג כספי א'1.
  • המציע ביצע, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, במהלך שלוש השנים האחרונות לפחות שלוש (3) עבודות קונסטרוקציה מתכת ו/או ייצור מזינים  שכל אחת מהן היתה בהיקף כספי של 200,000 ש"ח לפני מע"מ, כאשר אחת מהן לפחות בוצעה במתקן תהליכי.
  • המציע או קבלן המשנה  מטעמו ייצר במהלך שלוש השנים האחרונות לפחות אלמנט אחד  משפך או מזין בהיקף של 150,000 ש"ח (לפני מע"מ).
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 13/7/20 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

כנס מציעים (רשות) – כנס מציעים, שאינו חובה, אך מומלץ, יתקיים בתאריך 9/7/20 בשעה 10:00,  התכנסות בשערי החברה בנאות חובב. החברה תוכל לערוך סיור אחד או יותר ו/או סיורים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי שיקול דעתה.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 26/7/20 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.