ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת ביוקום בקרה ונוכחות

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת ביוקום בקרה ונוכחות בע"מ  
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת ביוקום בקרה ונוכחות בע"מ (להלן: "ביוקום בקרה ונוכחות") לקבלת שירותי תחזוקה שנתית לתוכנה וחומרה  מערכת BioCom שעוני נוכחות ובקרת כניסה.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת ביו-קום הינה יצרן מערכת BioCom וכן כי הינה הגורם הבלעדי המורשה לתת שירותי תחזוקה שנתית לתוכנה ולחומרה

ההיקף הכספי השנתי של ההתקשרות עומד על כ- 25,000 ש"ח והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת ביו-קום לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ