ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת פריוריטי סופטוור

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת פריוריטי סופטוור בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת פריוריטי סופטוור (להלן: "פריוריטי") לקבלת שירותי רישוי ואחזקה מודול נוכחות ומשאבי אנוש.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת פריוריטי הינה יצרן מערכת PRIORITY וכן כי הינה הגורם הבלעדי המורשה לתת שירותי אחזקה ורישוי.

ההיקף הכספי השנתי של ההתקשרות עומד על כ-4,000 ש"ח והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת פריוריטי לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ