ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת פתרונות הדפסה חכמים

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת פתרונות הדפסה חכמים בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת כל כוונתה להתקשר עם חברת פתרונות הדפסה חכמים בע"מ (להלן: "פתרונות הדפסה חכמים") לצורך קבלת שירותי תחזוקה לתוכנת WINSERT.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת פתרונות הדפסה חכמים הינה היצרן של תוכנת WINSERT, ולפיכך הנה הגורם הבלעדי לו נתונות בעלת זכויות היוצרים בתוכנה באופן שמאפשר את עדכונה וקבלת גרסאות, כמו גם הנה הגורם היחיד אשר מעניק שירותי אחזקה שנתיים לתוכנה האמורה.

היקף ההתקשרות הכספי השנתי עומד על כ-5,000 ש"ח והחברה מבקשת לאשר את התקשרות עם  חברת SPS לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ