ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת שביל קיואם 7

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת שביל קיואם 7 בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת שביל קיואם 7 בע"מ (להלן: "שביל קיואם 7") לצורך קבלת שירותי אחזקה ורישוי שנתי קיואם 7.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת שביל קיואם 7 הינה יצרן המערכת וכן כי הינה הגורם הבלעדי המורשה לתת שירותי אחזקה ורישוי שנתי למערכת קיואם 7.

ההיקף הכספי השנתי של ההתקשרות עומד על כ- 15,000 ש"ח והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת שביל לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ