ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת אקספרדה

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת אקספרדה בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אקספרדה בע"מ (להלן: "אקספדרה") לצורך קבלת שירותי רישוי שימוש לתוכנה, תמיכה ועדכונים למערכת EZmanage SQL.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת אקספדרה היא היצרן של תוכנת EZmanage SQL וכי הינה הגורם הבלעדי המורשה למכירת רישיונות שימוש לתוכנה, וכן הגורם הבלעדי שיש באפשרותו לספק שירותי תמיכה ועדכונים למערכת.

ההיקף ההתקשרות הכספי השנתי עומד על כ- 6,550 ש"ח, והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת אקספדרה לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ