ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – עמותת נגב בר קיימא – לקבלת שריותי ניהול פורום ציבורי

22.09.19

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד –  עמותת נגב בר קיימא – לקבלת שריותי ניהול פורום ציבורי
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם עמותת נגב בר קיימא לצורך קבלת ניהול והפעלת פורומים ציבוריים המתבססים על דו שיח בין תושבי האזור ובין החברה.

פורומים ציבוריים אלו יוצרים דו שיח ובונים אמון הדדי בין תושבי האזור לחברה, כאשר בפורומים אלו נידונות סוגיות סביבתיות, כדוגמת: שפכים, פליטות, טיפול בפסולות, תכניות פיתוח בר קיימא, העסקת תושבי האזור וכיוצ"ב.

על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע בחברה, הפורומים אותם מנהלת ומפעילה החברה הינם ייחודיים, כאשר לא ידוע לחברה על כל גוף אחר או נוסף אשר מנהל או מסוגל לנהל פורומים מסוג זה.

תקופת ההתקשרות המבוקשת עם העמותה הינה לתקופה של 3 שנים, כאשר ההיקף השנתי המוערך של השירותים לשנה עומד על 18,000 ש"ח לתפעול הפעילות.

כל אדם או גוף הסבור כי יש ביכולתו לספק את השירותים האמורים, ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 6/10/19  בשעה 08:00 . 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    בברכה,
                                           החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ