ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 17/2018 הזמנה להציע הצעות לשכירת סככות בשטחי מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לשכירת סככה ו/או סככות, המצויה/ות בשטח מפעל החברה בנאות חובב, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן – חוברת מכרז מעודכנת תופיע כאן בהמשך

לנוסח המודעה בשפה העברית לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

נספח א(8) – טופס הצעת מחיר

לצפייה בפרוטוקול סיור מציעים לחץ כאן

לצפייה במודעה בנושא עדכון מועדים לחץ כאן
לצפייה במודעה בנושא עדכון מועדים בערבית לחץ כאן

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 לחץ כאן

לצפייה במודעה בנושא קיום סיור נוסף בסככות לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול סיור מציעים מס' 2 לחץ כאן

24.12.18 הודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות
המועד להגשת הצעות יידחה ליום שלישי, ה-08.01.2019, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00. הצעות שיוגשו לפני מועד זה לא תתקבלנה, והצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי הנהלת החברה בפארק אקו תעשייתי נאות חובב.
לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

08.01.19 עדכון מסמכי מכרז פומבי 17/2018 ועדכון מועדים

08.01.19 חוברת מכרז מעודכנת