ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מסגרת פומבי מס' 04-1/2022 הזמנה נוספת להצטרפות למאגר ספקי ציוד מחשוב, ציוד היקפי, תשתיות מחשוב ורשת, תמיכת תוכנות ואינטגרציה, ומתן שירותי אחריות, תמיכה ותחזוקה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 04-1/2022 הזמנה נוספת להצטרפות למאגר ספקי ציוד מחשוב, ציוד היקפי, תשתיות מחשוב ורשת, תמיכת תוכנות ואינטגרציה, ומתן שירותי אחריות, תמיכה ותחזוקה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להגיש הצעות להצטרפות למאגר ספקי ציוד מחשוב, ציוד היקפי, שירותי אחריות ותחזוקה, שירותי תשתיות מחשוב ותשתיות רשת, וכן שירותי תמיכה ומומחיות (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה), והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן. החברה מעוניינת להתקשר עם מציעים (להלן: "המציעים הזוכים" או "ספקי המסגרת"), אשר יספקו לה את השירותים המפורטים להלן, ובהתאם למסמך ב' למכרז – מפרט השירותים:
1. סוג שירות א' – אספקת ציוד מחשוב, חומרה וציוד היקפי, לרבות מתן שירותי אחריות, תחזוקה, תמיכה, ומכירה וחידוש רישוי תוכנה ("שירותי חומרה").
2. סוג שירות ב' – שירותי תשתיות מחשוב ורשת, לרבות עבודות קבלניות, פריסת תשתיות תקשורת, חיבור ותחזוקת חדרי שרתים, וכן מכירה וחידוש רישוי תוכנה ומתן שירותי אחריות, תחזוקה ותמיכה ("שירותי תשתיות מחשוב").
3. סוג שירות ג' – שירותי תמיכת תוכנות, אינטגרציה ומכירה וחידוש רישוי תוכנה ("שירותי תמיכה ואינטגרציה").
מובהר, כי מכרז זה הוא מכרז להשלמת מאגר ספקי ציוד מחשוב, ציוד היקפי, תשתיות מחשוב ורשת, תמיכת תוכנות ואינטגרציה, ומתן שירותי אחריות, תמיכה ותחזוקה. ספקי המסגרת שייבחרו על פי מכרז זה יצטרפו למאגר ספקי המסגרת שנבחרו במכרז מס' 04/2022.
מובהר כי עבור סוג שירות א' וסוג שירות ב' החברה תתקשר לכל היותר עם שני (2) ספקי מסגרת עבור כל אחד מבין כל סוגי השירות כאמור, אשר יצטרפו לשני ספקי המסגרת שנבחרו במכרז מס' 04/2022. שני הספקים אשר עמדו בתנאי הסף לסוג השירות וקיבלו את הציון הגבוה ביותר לסוג השירות, ייבחרו כספקי המסגרת של סוג השירות. עבור סוג שירות ג', החברה תתקשר עם כל ספקי המסגרת שהצעתם עמדה בתנאי הסף ובניקוד האיכות המזערי שנקבע לסוג שירות ג'.
תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת היא לתקופה של 24 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם, וזאת עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.
מובהר כי אין מניעה להגשת הצעות עבור יותר מסוג שירות אחד.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים בתנאי הסף הכלליים ובתנאי הסף של כל סוג שירות שאליו ניגש כמפורט להלן:
1. תנאי הסף הכלליים
1.1. המציע שניגש לסוג שירות א' ו/או סוג שירות ב' הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
1.2. המציע שניגש לסוג שירות ג' הוא תאגיד רשום כדין בישראל או יחיד.
1.3. המציע הוא עוסק מורשה.
1.4. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
2. תנאי סף למתן שירותי חומרה (סוג שירות א')
2.1. המציע עומד בתנאי הסף הכלליים לעיל.
2.2. מיום 1.10.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע הפעיל מוקד מאויש אשר העניק שרותי תמיכה לציוד מחשוב.
2.3. מיום 1.10.2017 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיפק המציע ציוד מחשוב בתוספת שירותי אחריות או תחזוקה, וזאת עבור לפחות שלושה (3) לקוחות שונים, כאשר:
2.3.1 לשניים מהלקוחות היו לפחות 500 תחנות עבודה במצטבר.
2.3.2 לכל אחד מבין שלושת הלקוחות היו עשרה (10) שרתים פיזיים לפחות.
2.3.3 לפחות אחד מהלקוחות היה גוף ציבורי.
2.4. מיום 1.10.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיפק המציע ציוד מחשוב בתוספת שירותי אחריות או תחזוקה, ללקוח אחד במחוז המרכז וללקוח אחד במחוז דרום.
2.5. המציע הוא ספק מאושר למכירה ותחזוקה של שרתים, מחשבים נייחים, מחשבים ניידים וציוד מחשוב של כל היצרנים שלהלן:Dell\EMC, Lenovo, HP .
2.6. המציע מעסיק טכנאים מומחים בעלי הסמכות שלהלן: Microsoft server MCSE; EMC-DELL מוסמך שרתים\מחשוב אישי; LENOVO מוסמך מחשבים ניידים;VMWare הסמכה; Veeam Backup הסמכה.
2.6.1. מובהר, כי ניתן יהיה להציג עד שתי הסמכות במומחה אחד.
2.7. המציע בעל תקן ISO 9001.
3. תנאי סף למתן שירותי תשתיות מחשוב ורשת (סוג שירות ב')
3.1. המציע עומד בתנאי הסף הכלליים לעיל.
3.2. מיום 1.10.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע הפעיל בעצמו או באמצעות קבלני משנה, מוקד מאויש, אשר העניק שרותי תמיכה לתשתיות מחשוב ורשת.
3.3. מיום 1.10.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיפק המציע בעצמו או באמצעות קבלני משנה, עבודות קבלניות בתוספת שירותי אחריות או אחזקה, וזאת עבור לפחות שלושה (3) לקוחות שונים, כאשר:
3.3.1 לפחות אחד מהלקוחות היה גוף ציבורי.
3.3.2 היקף השירותים שניתנו במהלך התקופה לכל שלושת הלקוחות עמד במצטבר על סך של מיליון ₪ (ללא מע"מ).
3.4. מיום 1.10.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיפק המציע בעצמו או באמצעות קבלני משנה, עבודות קבלניות בתוספת שירותי אחריות או אחזקה, ללקוח אחד במחוז המרכז וללקוח אחד במחוז דרום.
3.5. המציע מעסיק לפחות שלושה (3) טכנאים מומחים בהתקנה ואחזקה של תשתיות מחשוב ורשת.
4. תנאי סף למתן שירותי תמיכה ואינטגרציה (סוג שירות ג')
4.1. המציע עומד בתנאי הסף הכלליים לעיל.
4.2. מיום 1.10.2019 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיפק המציע שירותי תמיכה ואינטגרציה עבור לפחות לקוח אחד.
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 30.5.23 את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום 5.7.23 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(2.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה.

המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 12.7.23 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

מכרז 04-1-2022 ציוד מחשוב משלים – מודעה

מכרז 04-1-2022 – מסמך א(2.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

חוברת מכרז 04-1-2022 לא להגשה

מכרז 04-1-2022 מודועה בערבית

מכרז 04-1-2022 – מענה לשאלות הבהרה 25.6.23

מכרז 04-1-2022 עדכון מועד במכרז 9.7.23

זוכים במכרז 04-1/2022

נט מוניטור בע"מ – סוג שירות ג'

נטקור פתרונות תקשורת בע"מ – סוג שירות ג'

ננדו טכנולוגיות בע"מ – סוג שירות ג'

נקסטקום בע"מ – סוג שירות ב'

ענת המאה ה-21 בע"מ – סוג שירות ב'