ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מס' 07/2022 הזמנה להציע הצעות לרכישת רישוי וקבלת שירותי תחזוקה, הטמעה ותמיכה לתוכנת SYSAID

מכרז מס' 07/2022 הזמנה להציע הצעות לרכישת רישוי וקבלת שירותי תחזוקה, הטמעה ותמיכה לתוכנת SYSAID עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס' 07/2022, לרכישת רישוי וקבלת שירותי תחזוקה, הטמעה ותמיכה לתוכנת SYSAID (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שלוש (3) שנים מיום חתימת החוזה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה אחת (1) נוספת של שנה אחת (1) נוספת (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת") – תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת ההתקשרות, 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.

2. ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

3. המציע מחזיק בתקן בינלאומי ISO 27001 או תקן מקביל (לדוגמא NIST) (להלן: "תקן מקביל"). שיקול הדעת בקביעה האם התקן הוא תקן מקביל  נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

על מציעים הסבורים שהם בעלי תקן מקביל, לפנות לוועדת המכרזים במסגרת שאלות ההבהרה לצורך בירור עניין זה. לשאלת ההבהרה יש לצרף את תעודת התקן המקביל.

4. במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, סיפק המציע שירותי רישוי, תמיכה ופיתוח לתוכנת Sysaid עבור שלושה (3) לקוחות נפרדים, לתקופה של שנה לפחות לכל לקוח; כאשר לכל לקוח מאה (100) משתמשים לפחות.

"משתמש" לעניין זה, נקודת קצה בשימוש באחד מהמכשירים הבאים: מחשב נייח, מחשב נייד, מחשב לוח (טאבלט) או טלפון סלולרי.

5. המציע מעסיק מנהל פרויקט, כעובד שכיר.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/ ביום 24.2.2022. את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר דניאל הוכמן בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 6.3.2022 בשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 21.3.2022 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מודעה מכרז 07-2022

חוברת מכרז 07-2022 לא להגשה

מודעה מכרז – ערבית – 07-2022

מכרז 07-2022 מענה לשאלות הבהרה

חוברת מכרז 07-2022 – נוסח מעודכן – להגשה

20/03/2022      החברה מודיעה בזאת על שינוי בנוסח המכרז כדלקמן.
נוסח סעיפים 2.9.1-2.9.2 למסמך ב' – מפרט השירותים, מוחלף בזאת בנוסח הבא:
"2.9.1 טיפול בתקלה משביתה – הטיפול בתקלה יחל תוך 45 דקות מקבלת הדיווח בשעות העבודה הרגילות אודות התקלה באמצעים המקובלים כאמור לעיל. החל מתחילת הטיפול יבצע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלה אף לאחר שעות העבודה הרגילות. במקרה בו נדרש טיפול בתקלה גם מצד היצרן, יפעל הספק מול היצרן לטיפול בתקלה ופתרונה.
2.9.2 טיפול בתקלה אחרת – הטיפול יחל לאחר פתיחת בקשת שירות בשעות העבודה הרגילות תהיה לכל המאוחר תוך 60 דק'. החל מתחילת הטיפול, יבצע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלה בשעות העבודה הרגילות, עד לתיקונה המלא".  יש לצרף הודעה זאת למסמכי ההצעה בצירוף חתימת