ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מס' 07/2023 הזמנת הצעות לשירותי הקמה, אחריות, תפעול ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מס' 07/2023
הזמנת הצעות לשירותי הקמה, אחריות, תפעול ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס' 07/2023, למתן שירותי הקמה, אחריות, תפעול ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "המכרז"), בהספק כולל מותקן (DC) של 620 קוו"ט, עם אופציה להרחבת המתקן ו/או להקמת מתקן נוסף בהספק כולל מותקן (DC) של עד 700 קוו"ט נוספים, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.
החברה מעוניינת להתקשר עם ספק בהסכם למתן שירותי הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית. תקופות ההתקשרות עם הספק הזוכה הם כדלקמן:
1. תקופת התקשרות לשלב ההקמה בתוספת תקופת אחריות תהיה למשך עשרים וארבעה חודשים (24) החל ממועד תחילת הפעלה המסחרית של המתקן.
2. תקופת התקשרות לשלב הפעלה ותחזוקה של המתקן תהיה למשך עשרים וארבעה (24) חודשים החל ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של המתקן (להלן: "תקופת ההפעלה"). החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההפעלה בחמש (5) תקופות נוספות, כל אחת בת שניים עשר (12) חודשים או חלק מהן (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת"). תקופת ההפעלה תוארך ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת ההתקשרות או תוארך באופן חלקי, שלושים (30) ימים לפני תום תקופת ההפעלה או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת ההפעלה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על התקופה ההתקשרות המוארכת.
רשאים להגיש הצעות למכרז מציעים אשר במועד הגשת ההצעות עומדים בכל הדרישות והתנאים כמפורט להלן:
1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
2. המציע הוא עוסק מורשה.
3. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
4. מיום 1.5.2020 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, סיים המציע להקים מתקנים פוטו-וולטאיים בהספק מצטבר של לפחות 2 מוו"ט מותקן, כאשר מתוכם שני פרויקטים בהספק מותקן של לפחות 400 קוו"ט. לעניין זה, "סיים" משמעו תחילת הפעלה מסחרית של המתקן.
5. המציע הוא בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע, בין השנים2022-2020 , של לפחות 7,000,000 ₪.
חוברת המכרז לעיון (לא להגשה) תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 16.05.2023. את מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום 18.06.2023 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום, מסמך א(4.1) למכרז, יש להוריד מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה, לשונית מכרזים. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים. המציעים שנרשמו יידרשו להגיע לסיור שיתקיים בתאריך 23.05.2023 בשעה 11:00, במפעל החברה בפארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב – ההשתתפות בסיור היא חובה. המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל לכתובתMichrazim@escil.co.il בפורמט Word בלבד, כנדרש במכרז, עד ליום 31.05.2023 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו. המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 20.06.2023 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. יובהר, כי באפשרותה של וועדת המכרזים להחליט לנהל משא ומתן עם המציעים, או שלא לנהל משא ומתן עם המציעים. החליטה הוועדה לנהל משא ומתן, תקבע קבוצת המציעים הסופית. ועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים הסופית, תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן. בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים למו"מ רשאי לתקן את הצעתו ולהגיש, במועד ובדרך שתקבע החברה, את הצעתו הסופית לחברה. לא הגיש מציע הצעה מתוקנת בעקבות המשא ומתן, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית כאשר לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל משא ומתן נוסף עם המציעים.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 

חוברת מכרז 07-2023 לא להגשה

מכרז 07-2023 הסכם הקמה לא להגשה

מכרז 07-2023 הסכם תפעול ותחזוקה לא להגשה

מכרז 07-2023 – מסמך א(4.1) נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים

פרוטוקול סיור מציעים מכרז 07-2023

 

א. החברה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים נדחה ליום 22.6.23 עד לשעה 14:00.

פתיחת הפורטל להגשה תיעשה לאחר פרסום הקובץ המעודכן של מסמכי המכרז.

ב. מצ"ב מענה מס' 1 לשאלות הבהרה, מענה בנושא הביטוחי יישלח בהמשך בנפרד.

מכרז 07-2023 – מענה לשאלות הבהרה 13.6.23

מכרז מס' 07/2023   הזמנת הצעות לשירותי הקמה, אחריות, תפעול ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים נדחה ליום 29.6.23 עד לשעה 14:00. 

חוברת מכרז 07-2023 מעודכנת ומחייבת לא להגשה

מכרז 07-2023 הסכם הקמה – נוסח מעודכן ומחייב לא להגשה

מכרז 07-2023 הסכם תפעול ותחזוקה נוסח מעודכן ומחייב לא להגשה

מכרז 07-2023 – מענה לשאלות הבהרה בנושא ביטוח 21.6.23

 

עדכן זוכה

אלקטרה אלקו התק"ש בע"מ