ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז פומבי דו שלבי מס' 21/2022 הזמנה להציע הצעות להסבת בריכת אידוי המצויה בתחום בריכה 204 למטמנה לפסולת חומה"ס מיוצבת

מכרז פומבי דו שלבי מס' 21/2022 להסבת בריכת אידוי המצויה בתחום בריכה 204 למטמנה לפסולת חומה"ס מיוצבת עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

– הודעה על עדכון תנאי הסף ודחיית מועדים –

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע בזאת על העדכונים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון :
א. תנאי סף 2.1 לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא :
"המציע רשום בפנקס הקבלנים המתנהל על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 בענף 200 בסיווג ג'3 לפחות".
ב. דחיית מועדים:
(1) המועד להעברת שאלות יידחה עד ליום 06/11/2022 בשעה 12:00. על המציעים לפעול בהתאם להוראות תנאי המכרז.
(2) המועד להגשת ההצעות יידחה ליום 20/11/2022 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00, הכל בהתאם ובכפוף להוראות תנאי המכרז.
(3) מציעים אשר לא השתתפו בסיור הקבלנים, ומעוניינים להשתתף במכרז ולהגיש הצעה, מוזמנים לשלוח מייל לכתובתmichrazim@escil.co.il עד ליום 27/10/2022 בשעה 12:00 ולציין את שם המשתתף ואת פרטי אנשי הקשר מטעמו. החברה תתאם סיור פרטני למציעים אלה באמצעות הודעה שתישלח אליהם. מציעים שהשתתפו בסיור שהתקיים לא יוכלו ליטול חלק בסיור נוסף.

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
==================================================================================================================================================

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 21/2022 הזמנה להציע הצעות להסבת בריכת אידוי המצויה בתחום בריכה 204 למטמנה לפסולת חומה"ס מיוצבת עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מבקשת לקבל הצעות להסבת בריכת אידוי שפכים שאינה פעילה עוד, למטמנה לפסולת חומה"ס מיוצבת (להלן: "המטמנה"), לרבות הכנת תכנית עבודה ולוח זמנים מפורט, וכן ביצוע עבודות עפר ומילוי הבריכה הקיימת על פי הנחיות החברה (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל במועד שייקבע בצו התחלת העבודות ותסתיים בסיום ביצוע העבודות על פי שלבי הביצוע הקבועים במסמכי המכרז.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע רשום בפנקס הקבלנים המתנהל על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 בענף 200 בסיווג ג'4 לפחות, וכן בענף 100 בסיווג ג'3.

מובהר כי התנאי האמור חורג מן התוספת השנייה לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, וזאת בשל מורכבות העבודות, והצורך בביצוען באמצעות גורם בעל ניסיון רחב ורב.

  • המציע בעל ניסיון קודם במהלך עשר השנים שקדמו למועד הגשת הצעות למכרז, בביצוע עבודה אחת לפחות שכללה הקמת תשתיות עבודות עפר, ניקוז וצנרת בתאי הטמנה הפועלים במטמנות פסולת מעורבת ו/או פסולת יבשה הפועלות כדין ומאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה בהיקף כספי מינימלי שלא יפחת מ-5,000,000 ₪ (לפני מע"מ) לעבודה.
  • המציע צירף להצעתו ערבות מכרז.
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
  • המציע או נציגו השתתף בכנס מציעים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר דב וקיל בדוא"ל   michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 06.10.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

כנס מציעים יתקיים ביום 22/09/2022 בשעה 10:00. ההתכנסות תהיה באתר בחניון החיצוני של מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב. ההשתתפות בכנס הינה חובה.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 02.11.2022 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה שבמפעל החברה בנאות חובב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

 

חוברת מכרז 21-2022 לא להגשה

9870-0 מכרז ללא מחירים – 9.8.22

מפרט מיוחד מטמנה 204 _מטמנה לפסולת מיוצבת בתחום חלק מבריכה 204

9870-01

9870-02-1

9870-04

9870-05-1

9870-06

9870-08

9870-09

9870-10

נוסח מודעה – ערבית

עדכון תנאי סף

מודעה לעדכון תנאי סף במכרז קבלן 204(12572920.1)

מכרז 21-2022 מענה לשאלות הבהרה

מכרז 21-2022 מענה לשאלות הבהרה 16.11.22

חברה זוכה במכרז : פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ